north-landscape-park-4206677_1920

Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021

Voor het komende jaar zal er een nieuwe subsidie beschikbaar zijn voor industriële ondernemingen in Groningen die zich bezighouden met vergroening en verduurzaming, zoals groene (biobased) grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie.

Voor wie? 

De regeling is bestemd voor industriële bedrijven in de provincie Groningen (of die zich daar willen vestigen), met uitzondering van energieproducenten. Het doel van deze subsidie is het versterken van duurzame industrieketens en een impuls geven aan het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in Groningen.

Voorwaarden

Aan de hand van een aantal voorwaarden kan er in aanmerking worden gekomen voor deze subsidie. Hieronder worden de belangrijkste voorwaarden opgenoemd.

 • Subsidie wordt verstrekt voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en daarmee samenhangende investeringen in een bedrijfsgebouw.
 • De regeling is bedoeld voor:
  • nieuwvestiging van een industriële onderneming;
  • uitbreiding van de activiteiten van een bestaande industriële onderneming;
  • ombouw van bestaande installaties bij een industriële onderneming.
 • De investering moet zich richten op minimaal één van de volgende transities:
  • productie en toepassing van CO2-vrije waterstof in industriële ketens als bijdrage aan de transitie naar groene waterstof;
  • inzet van groene (biobased) grondstoffen voor de productie van nieuwe grondstoffen, hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen, halffabricaten, materialen en/of eindproducten voor niet-voedseltoepassingen;
  • hoogwaardige toepassing van hergebruik van producten, afvalstoffen en/of grondstoffen;
  • reductie van CO2 door elektrificatie van processen in de bestaande industrie.
 • De subsidiabele kosten van de investering moeten €5.000.000 of meer bedragen. Voor industriële ondernemingen op de Zernike-campus ligt de ondergrens op €1.000.000.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten voor het mkb en maximaal 10% voor grote ondernemingen, tot een maximum van €3.000.000 per project.
 • Het project moet minimaal 70 van de 100 punten scoren bij de beoordeling van de kwaliteit van het project. Belangrijke aspecten daarbij zijn:
  • duurzaamheid (onder andere substantiële CO2-reductie)
  • werkgelegenheid
  • economische structuurversterking
  • innovatiegerichtheid
  • versterken van de arbeidsmarkt (werken en leren)
  • omgevingskwaliteit en leefbaarheid
 • Alleen projecten met een sluitende financiering komen in aanmerking voor subsidie.
 • De aanvraag moet voldoen aan Europese staatssteunregels.

Aanvragen

De subsidie is vanaf 15 maart beschikbaar voor aanvraag voor uw project. Heeft u vragen of wilt u advies over deze subsidie voor uw onderneming. neem dan contact op met ons.

Bron: www.provinciegroningen.nl