In Friesland is er nog subsidie voor nieuwe exportmedewerkers

De provincie Friesland heeft vanaf 15 februari 2019 de Subsidieregeling internationaal ondernemen Fryslân 2016-2020 uitgebreid, zodat Friese mkb-ondernemingen  subsidie kunnen aanvragen voor het in dienst nemen van een exportmedewerker.

Ook zijn er nog steeds mogelijkheden voor internationale marktverkenningsactiviteiten en internationale marktontwikkelingsactiviteiten.

Dankzij de al aangekondigde uitbreiding van de regeling moeten de exportactiviteiten van het Friese mkb worden bevorderd. Subsidie kan worden verstrekt voor het in dienst nemen van een exportmedewerker voor ten minste 24 uren per week met een arbeidsduur van minimaal 12 maanden.

 De subsidie bedraagt:

  • in geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van minder dan € 2500: € 10.000;
  • in geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient tussen de € 2500 en € 5000: € 15.000;-
  • in geval de in dienst te nemen exportmedewerker een bruto maandloon verdient van meer dan € 5000: € 20.000

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020, net als voor de overige onderdelen van de regeling (internationale marktverkenningsactiviteiten en internationale marktontwikkelingsactiviteiten).

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en indieningsmogelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer 06-30040925

WBSO in 2020: flexibeler met stabiele voorwaarden

Bedrijven kunnen vanaf volgend jaar sneller en flexibeler gebruik maken van de fiscale innovatieregeling WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Om dit te realiseren komen er 2 wijzigingen in de  aanvraagprocedure. Om het investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven stabiel te houden, blijven de voorwaarden gelijk aan 2019.

Dit blijkt uit de Kamerbrief waarin het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de plannen voor de WBSO in 2020 bekend heeft gemaakt.

Wat zijn de wijzigingen?

  • Vanaf 1 januari 2020 verdwijnt de ‘tussenmaand’ bij het aanvragen. Ondernemingen met personeel moesten de WBSO-aanvraag altijd minimaal 1 volle kalendermaand voor het begin van de aanvraagperiode indienen. Vanaf 2020 kunnen bedrijven die bijvoorbeeld voor een periode vanaf 1 februari 2020 gebruik willen maken van de WBSO nog op 31 januari 2020 een aanvraag indienen. Uitzondering hierop zijn aanvragen voor een periode die ingaat op 1 januari. Deze mogen vanaf 2020 uiterlijk op 20 december worden ingediend.
  • Vanaf 1 januari 2020 mogen bedrijven 4 keer per jaar een aanvraag indienen (voor minimaal 3 maanden). Dit was 3 keer per jaar.

Wilt u vanaf 1 januari 2020 gebruikmaken van de WBSO? Dan moet u uiterlijk 30 november 2019 uw aanvraag indienen. Voor zelfstandigen zonder personeel is 30 september de uiterste datum voor het aanvragen van WBSO voor lopende kalenderjaar.

Budget

Het kabinet stelt € 1.281 miljoen beschikbaar voor de WBSO in 2020.

Voordeelpercentages en -bedragen

Bedrijven kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Ook in 2020 gelden er 2 schijven met een verschillend voordeelpercentage. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf. Voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die minimaal 500 onderzoeksuren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen voor zelfstandigen maken we eind dit jaar bekend.

Voordeelpercentages voor bedrijven 2020

Schijf Percentage
Tarief eerste schijf 32%
Tarief eerste schijf starters 40%
Grens eerste schijf € 350.000
Tarief tweede schijf 16%

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en indieningsmogelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer 06-30040925

Subsidies voor innovatieve MKB-ers in het Noorden

Gedeputeerde Staten hebben de regelingen Kennis en Innovatie 2019 (KEI) en Versneller Innovatieve Ambities 2019 (VIA) vastgesteld. Deze regelingen zijn bedoeld voor mkb-ers in Drenthe, Fryslân en Groningen die werken aan een innovatie technologie, product of dienst of die hiervoor meer kennis in huis willen halen. Vanaf 10 juni is het mogelijk deze subsidies aan te vragen via het SNN. Meer informatie is te vinden op www.snn.nl.

 VIA is een goed werkende regeling ter stimulering van innovaties bij het Drents mkb. De regeling KEI is geëvalueerd door de RUG in samenwerking met SNN. Uit dit onderzoek is gebleken dat de resultaten aantonen dat de regeling daadwerkelijk bijdraagt aan het realiseren van kennisoverdracht en kenniswaarborging en daarmee een wezenlijke bijdrage levert aan het verbeteren van het duurzame innovatievermogen van de aanvragers.
Voor het jaar 2019 is € 16.000.000,- beschikbaar.

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en indieningsmogelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 06-30040925

 

Subsidie voor vernieuwende plannen leefbaar platteland

De provincie Drenthe roept inwoners en bedrijven uit Zuidoost en Zuidwest Drenthe op om te komen met vernieuwende ideeën voor het versterken van het platteland. Dit jaar zit er voor beide gebieden in totaal 2 miljoen euro in het zogeheten LEADER-potje, het Europees subsidie-, kennis- en actieprogramma voor een vitaal en leefbaar platteland.

Een gezond ondernemersklimaat is belangrijk voor de lokale economie en werkgelegenheid. Om aantrekkelijk te blijven moeten ondernemers innoveren en zich onderscheiden. Een LEADER-bijdrage helpt hen om die stap te zetten.

LEADER wordt sinds 2016 in Zuidoost en Zuidwest Drenthe ingezet. Inmiddels zijn er al tal van voorbeelden, waar de kracht van de regio tot mooie resultaten heeft geleid.

In Zuidoost Drenthe kunnen van 4 maart tot en met 1 april en van 16 september tot en met 14 oktober subsidieaanvragen worden ingediend. In Zuidwest Drenthe van 17 februari tot en met 25 maart en van 1 mei tot en met 21 oktober.

De Lokale Actiegroepen in beide regio’s stimuleren en beoordelen de LEADER-projecten.

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en indieningsmogelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer 06-30040925

Subsidie mogelijk voor professioneel personeelsbeleid bij Drents mkb

De provincie Drenthe opent in 2019 de subsidieregeling Human Resource mkb Drenthe. Drentse mkb-bedrijven kunnen vanaf 4 februari tot en met 31 december 2019 subsidie aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) om hun personeelsmanagement te professionaliseren en de inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen.

De subsidie is beschikbaar voor het inwinnen van extern advies bij het opstellen van een strategisch HR-beleidsplan, HR-opleidingen, -trainingen en cursussen of het verwerven van erkenningscertificaten. Ook de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het arbeidsproces komt in aanmerking. Denk aan het uitvoeren van een employabilityscan, waarbij een deskundige de inzetbaarheid van een medewerker in kaart brengt, of het opstellen van een ontwikkelingsplan. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De kosten van het project moeten minimaal 1.000 euro zijn en de subsidie is maximaal 10.000 euro.

De HR-regeling is een van de maatregelen vanuit de motie ‘Aanpak mismatch arbeidsmarkt’ van Provinciale Staten. De regeling helpt mkb-bedrijven een modern HR-beleid te voeren en vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt meer op elkaar af te stemmen. Gedeputeerde Cees Bijl: “Voor een sterke economie is een goed opgeleide beroepsbevolking onmisbaar. We moeten toe naar een arbeidsmarkt die de mobiliteit van mensen niet remt en die hen continu stimuleert om hun vaardigheden en kennis op peil te houden.”

Vanwege ontwikkelingen als digitalisering en robotisering moeten niet alleen werkgevers, maar ook werknemers anticiperen op de toekomst. De regeling draagt bij aan de juiste vakmensen op de Drentse arbeidsmarkt en daarmee aan het vestigingsklimaat en de regionale economie in Drenthe.

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer 06-30040925