MIT Haalbaarheid 2021 nog steeds beschikbaar

De MIT Haalbaarheid is in 2021 ook beschikbaar voor het MKB. Deze subsidie is voor MKB’ers die een haalbaarheidsonderzoek willen uitvoeren voor een eigen onderzoeksproject, ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé. Met dit haalbaarheidsonderzoek kan de MKB’er inzicht krijgen in de economische en technische sterke en zwakke kanten, kansen en risico’s van een vernieuwend idee, project, dienst of procedé. Hiermee kan er antwoord komen op vragen zoals: wat zijn de uiteindelijke slaagkansen en welke middelen zijn nodig om het project tot een succes te brengen? Door middel van het haalbaarheidsonderzoek zal er uiteindelijk een beslissing kunnen worden genomen of er daadwerkelijk over wordt gegaan tot de ontwikkeling van een vernieuwend idee.

Voor wie?
Deze subsidie is beschikbaar voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die gevestigd zijn in de provincies Drenthe, Friesland of Groningen.

Waarvoor is de subsidie bedoeld?

 • Het bekostigen van materiaalkosten die uitsluitend bedoeld zijn voor het haalbaarheidsproject;
 • De loonkosten en eigen uren;
 • De huurkosten van middelen zoals apparatuur en uitrusting;
 • Het inschakelen van een onafhaneklijk adviesbureau.

Voorwaarden

 • Het project is uitsluitend gericht op de haalbaarheid van een project voor het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of proces;
 • Het haalbaarheidsproject moet passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda;
 • Er zijn nog geen contracten aangegaan en of de werkzaamheden zijn nog niet gestart voor het indienen van de subsidieaanvraag;
 • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden gestart met het project;
 • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd.

Aanvragen

De subsidiepercentage van deze subsidie is 40% van de algehele kosten met een maximale subsidie van €20.000 en kan aangevraagd worden tot 9 september 2021. Heeft u vragen of wilt u advies over deze subsidie voor uw onderneming? Neem dan gerust contact op met ons.

Bron: www.snn.nl

Subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie 2021

Voor het komende jaar zal er een nieuwe subsidie beschikbaar zijn voor industriële ondernemingen in Groningen die zich bezighouden met vergroening en verduurzaming, zoals groene (biobased) grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie.

Voor wie? 

De regeling is bestemd voor industriële bedrijven in de provincie Groningen (of die zich daar willen vestigen), met uitzondering van energieproducenten. Het doel van deze subsidie is het versterken van duurzame industrieketens en een impuls geven aan het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in Groningen.

Voorwaarden

Aan de hand van een aantal voorwaarden kan er in aanmerking worden gekomen voor deze subsidie. Hieronder worden de belangrijkste voorwaarden opgenoemd.

 • Subsidie wordt verstrekt voor investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting en daarmee samenhangende investeringen in een bedrijfsgebouw.
 • De regeling is bedoeld voor:
  • nieuwvestiging van een industriële onderneming;
  • uitbreiding van de activiteiten van een bestaande industriële onderneming;
  • ombouw van bestaande installaties bij een industriële onderneming.
 • De investering moet zich richten op minimaal één van de volgende transities:
  • productie en toepassing van CO2-vrije waterstof in industriële ketens als bijdrage aan de transitie naar groene waterstof;
  • inzet van groene (biobased) grondstoffen voor de productie van nieuwe grondstoffen, hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen, halffabricaten, materialen en/of eindproducten voor niet-voedseltoepassingen;
  • hoogwaardige toepassing van hergebruik van producten, afvalstoffen en/of grondstoffen;
  • reductie van CO2 door elektrificatie van processen in de bestaande industrie.
 • De subsidiabele kosten van de investering moeten €5.000.000 of meer bedragen. Voor industriële ondernemingen op de Zernike-campus ligt de ondergrens op €1.000.000.
 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten voor het mkb en maximaal 10% voor grote ondernemingen, tot een maximum van €3.000.000 per project.
 • Het project moet minimaal 70 van de 100 punten scoren bij de beoordeling van de kwaliteit van het project. Belangrijke aspecten daarbij zijn:
  • duurzaamheid (onder andere substantiële CO2-reductie)
  • werkgelegenheid
  • economische structuurversterking
  • innovatiegerichtheid
  • versterken van de arbeidsmarkt (werken en leren)
  • omgevingskwaliteit en leefbaarheid
 • Alleen projecten met een sluitende financiering komen in aanmerking voor subsidie.
 • De aanvraag moet voldoen aan Europese staatssteunregels.

Aanvragen

De subsidie is vanaf 15 maart beschikbaar voor aanvraag voor uw project. Heeft u vragen of wilt u advies over deze subsidie voor uw onderneming. neem dan contact op met ons.

Bron: www.provinciegroningen.nl

VIA Softwareontwikkeling ook in 2021 beschikbaar!

Ook in 2021 is de subsidie VIA Softwareprojecten beschikbaar. Heeft u een innovatief idee op het gebied van software en wilt u deze verder uitwerken tot een geheel? Dan kan de subsidie VIA Softwareontwikkeling u verder helpen. Deze subsidie maakt het mogelijk om een nieuwe softwarematig product of dienst te ontwikkelen tot en met het stadium waarin het getest kan worden door de eindgebruikers.

Voor wie?

De subsidieregeling VIA Softwareontwikkeling is bedoelt voor het MKB in Noord-Nederland die een nieuw product, dienst of proces op het gebied van software willen ontwikkelen voor een technische onzekerheid. De subsidie zal vanaf 1 februari 2021 kunnen worden aangevraagd. De percentages voor deze subsidies zijn als volgt:

 • 45% voor een micro- of kleine onderneming;
 • 35% voor een middelgrote onderneming.

De subsidie bedraagt per project maximaal €50.000 (loonkosten maximaal €25.000)

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

U kunt een subsidie krijgen voor:

 • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
 • De loonkosten van werknemers en eigen uren.

De voorwaarden

 • Het project richt zich op innovatie en vernieuwing op het gebied van softwareontwikkeling;
 • De innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang;
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan voor het indienen van de subsidieaanvraag;
 • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.

Bron: www.snn.nl

VIA ontwikkelingsprojecten ook in 2021!

Ook in 2021 zal de subsidie VIA ontwikkelingsprojecten weer beschikbaar zijn voor aanvraag. Heeft u een innovatief idee, dienst of proces dat nieuw is in uw bedrijf of helemaal nieuw is in de markt en wilt u dit idee volledig ontwikkelen voordat u deze op de markt brengt? Dan kan de subsidie VIA ontwikkelingsprojecten u helpen. Deze regeling subsidieert uw innovatief idee, dienst of proces tot wel €100.000 (loonkosten maximaal €50.000) om uw idee te vormen naar een prototype. Op deze manier kunt u onderzoeken of uw idee ook uitpakt zoals u voor ogen had.

Voor wie

Deze regeling is bedoeld voor mkb’ers in Noord-Nederland die bezig zijn met een nieuwe innovatieve ontwikkeling of bijdraagt aan één van de vier transities binnen de RIS3 2021-2027. De subsidieregeling kan vanaf 1 februari 2021 worden aangevraagd. De subsidiepercentages voor deze regeling zullen het volgende zijn:

 • 45% voor een micro-of kleine onderneming;
 • 35% voor een middelgrote onderneming;
 • 50% voor een samenwerking.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

 • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie;
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren;
 • Materialen voor een prototype;
 • Huur van apparatuur en uitrusting.

De Voorwaarden

 1. Het project richt zich op nieuwe ontwikkelingen;
 2. De innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang;
 3. Er zijn geen verplichtingen aangegaan voor het indienen van de subsidieaanvraag;
 4. Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.

 Nieuw in 2021

Nieuw binnen de VIA ontwikkelingsprojecten is:

 • Het subsidiepercentage van micro-of kleine ondernemingen is veranderd naar 45%;
 • De openstelling is door middel van openstellingsbesluiten. Deze worden apart gepubliceerd;
 • De nieuwe weigeringsgrond: het project moet geen obstakels hebben. Dit wil zeggen dat er geen lopend haalbaarheidsonderzoek is, maar dat het project meteen kan plaatsvinden. Ook moet de financiering van het project vastgesteld en aanwezig zijn;
 • Het project draagt bij aan één van de vier transities binnen de RIS3 2021-2027.

 

Bron: snn.nl

Er is nog budget voor Bedrijvenregeling Dutch Techzone 2020

Meer banen en meer bedrijvigheid is wat de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen graag zouden willen zien om zo, ook in de coronatijd, de regio economisch te versterken. Om deze reden ondersteunen deze partijen ondernemers die aan deze ambities een bijdrage willen leveren met de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020 die sinds 20 juli 2020 in het leven is geroepen.
Voor deze regeling is er nog subsidie beschikbaar. Van de totaal 4 miljoen euro voor mkb’ers en 800.000 euro voor het grootbedrijf is er nog beperkte ruimte om projecten te financieren.

De Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020

Deze regeling is in het leven geroepen door de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen. Ondernemers die zich nieuw komen vestigen in één van deze gemeenten kunnen met deze regeling subsidie aanvragen voor een investeringsproject van hun onderneming. Mkb’ers die zich reeds hebben gevestigd in één van de drie gemeenten kunnen daarnaast ook subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten die zijn gericht op uitbreiding. Diversificatie of fundamentele wijzigingen van bedrijfsactiviteiten. Deze uitbreiding moet een bijdrage leveren aan de economische versterking, werkgelegenheid, verduurzaming en/of innovatie in de regio.

Gaat u voor de laatste euro’s?

Voor deze regeling is er nog budget beschikbaar. Er is voor deze subsidie in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor mkb’ers en 800.000 euro voor grote ondernemingen in Drenthe. Van dit budget is nog beperkte ruimte voor het financieren van projecten. Het is daarom nog mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van een volledige aanvraag. Snel indien van de aanvraag is van belang, want op is op. Aanvragen is nog mogelijk tot en met 31 december 2020.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem contact op met ons via telefoon of e-mail.
Telefoon: 06-30040925
E-mail: inf0@scoreadvies.nl

 

Bron: www.snn.nl

Subsidieregeling SLIM aanvragen vanaf 2 maart 2021

Mkb-bedrijven kunnen vanaf 2 tot 31 maart de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen (SLIM) aanvragen. Dit is de eerste aanvraagronde van 2021.

Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.

Voor wie geldt de regeling?
De subsidieregeling is bedoeld voor drie groepen aanvragers: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Vanaf 2 maart 2021 kunnen deze drie partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming. De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en realiseren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers in de onderneming. Of het opschalen/uitbreiden van andere succesvolle projecten. Daarnaast kan een mkb-werkgever een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. De derde leerweg is een geschikte leerweg om maatwerktrajecten te realiseren voor volwassenen met werkervaring, werkzoekenden, of werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en indieningsmogelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 06-30040925

Acht miljoen naar scholing, digitalisering en innovatie

De provincie Groningen investeert € 8 miljoen in het onderwijs, de arbeidsmarkt en de regionale economie. Het geld komt uit het coronafonds, waar in totaal € 11,5 miljoen in zit. Het fonds is in het leven geroepen om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op (vrijetijds)economie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het coronafonds gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten.

Vernieuwen en vergroenen

De provincie investeert onder meer in een adviesloket voor ondernemers en subsidie voor bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf die willen vernieuwen en vergroenen. Met een nieuwe voucherregeling wil de provincie ervoor zorgen dat de digitale dienstverlening van bedrijven verbetert. Verder vinden we scholing van werkende en werkzoekende Groningers belangrijk.

Cultuur

Er is speciale aandacht voor de cultuursector en vrijetijdsbedrijven die zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen. Twee van de acht miljoen uit het coronafonds gaat naar ondersteuning en versterking van deze sector. Hier wordt nog een apart plan voor gemaakt. De mkb-subsidie is nadrukkelijk ook bedoeld voor culturele en maatschappelijke organisaties.

Scholing

Met het extra geld wil de provincie de arbeidsmarkt en werkgelegenheid stimuleren en zorgen voor meer en beter geschoold personeel. Het coronafonds biedt mogelijkheden voor bedrijven die willen investeren in scholing van hun medewerkers of aan mensen die door de coronacrisis werkloos zijn geraakt en aan de slag willen in een andere sector.

Innovatie en duurzaamheid

Bij het stimuleren van vernieuwing en groei in de economie zijn verduurzaming en digitalisering erg belangrijk. Ondernemers die hun bedrijf willen vernieuwen, duurzamer willen maken en voorbereiden op de toekomst kunnen gebruikmaken van een mkb-subsidie. Hier reserveert de provincie € 1 miljoen voor. Ook investeren zij € 1 miljoen in gezamenlijke robots voor de Groningse scheepsbouwsector. Deze sector is belangrijk  voor de Groningse economie en door een lagere kostprijs kunnen zij in de provincie in de toekomst blijven concurreren met het buitenland.

Reserve

Van het provinciale coronafonds is nu € 9,5 miljoen van in totaal € 11,5 miljoen besteed. In juli ging al € 1,5 miljoen naar de anderhalvemeterregeling. De resterende € 2 miljoen reserveert de provincie om in te kunnen spelen op onverwachte of nieuwe ontwikkelingen.

 

Bron: www.provinciegroningen.nl

BIK stimulans bedrijven om te investeren

Het kabinet wil met de nieuwe Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) bedrijven stimuleren om te gaan investeren. Met deze tijdelijke regeling wil het kabinet ervoor zorgen dat bedrijven ook in deze moeilijke tijd kunnen investeren.

Deze regeling geldt voor nieuwe investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, die bedrijven vanaf 1 januari 2021 tot uiterlijk 31 december 2022 doen. Voor de BIK is in totaal €4 miljard beschikbaar.

Verrekening via loonheffing

Ondernemers die nieuwe productiemiddelen zoals machines, computers en auto’s aanschaffen, kunnen een percentage van de kosten vergoed krijgen. Dat bedrag wordt in mindering gebracht op door hen betaalde loonheffing. Dit heeft als voordeel dat eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk is, en niet alleen ten gunste komt van bedrijven die winst maken.

Ook voor mkb

De regeling is zo vormgegeven dat ook het mkb er gebruik van kan maken. Er is een staffel ingebouwd zodat kleinere investeringen een grotere tegemoetkoming krijgen dan grotere investeringen.

Combineren met andere steunregelingen

Bedrijven kunnen de BIK combineren met andere steunregelingen zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA) of de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Dit maakt groene investeringen nog aantrekkelijker. Voor kleinere investeringen door het mkb kunnen de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de BIK samengaan.

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Dit kan via het telefoonnummer: 06-30040925
Of via de e-mail: info@scoreadvies.nl

Bron: www.rvo.nl

Extra subsidie beschikbaar voor vernieuwing in Noord- en Midden Groningen

Ben jij een ondernemer gevestigd in Noord- en Midden-Groningen en wil je vernieuwen? Goed nieuws! Economic Board Groningen (EBG) stelt 250.000 euro aan extra subsidie beschikbaar voor de EBG InnovatieregelinG 2020. Je kunt tot en met 31 december 2020 subsidie aanvragen.

Heb je geld nodig voor vernieuwing.  Wil je innoveren in je bedrijf in Noord- en Midden-Groningen en heb je geld nodig om een haalbaarheidsonderzoek te doen of testen uit te voeren. Je kunt 50% van de kosten terugkrijgen tot maximaal 50.000 euro. Indien je gebruik maakt van een onafhankelijke proeftuinfaciliteit kun je maximaal 75.000 euro terugkrijgen.

Is jouw bedrijf is gevestigd in één van de Noord-Groningse gemeenten Appingedam, Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen, de dorpen uit de voormalige gemeente Ten Boer en de dorpen Ezinge, Garnwerd, Feerwerd en Aduarderzijl (voormalig gemeente Winsum) dan kom je in aanmerking voor deze subsidie.

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en indieningsmogelijkheden kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer 06-30040925

 

Lean Improvers ontvangt 200.000 euro aan subsidie voor het project KenniS3.

Continu lerende organisatie realiseren door ‘KenniS3’: Structureren, Standaardiseren en Simplificeren!

Lean Improvers ontvangt mede ook door begeleiding van SCORE !® 200.000 euro aan subsidie voor het project KenniS3. Met dit project wordt een gestandaardiseerde methode voor het opleiden van bestaand en nieuw technisch personeel ontwikkeld.

Tijdens een bijeenkomst van MKB IDEE op twee december 2019 neemt Lean Improvers een som subsidiegelden in ontvangst. De subsidie ontvangen zij voor hun MKB!dee voor scholing en bijscholing van personeel in het mkb. Het startschot van de bijeenkomst werd gegeven door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische zaken en Klimaat. In totaal werd er 7,8 miljoen euro aan subsidie verdeeld onder 47 projecten.

MKB!dee is een subsidieregeling van de overheid die ondernemers uitdaagt slimme oplossingen te bedenken voor het tekort aan personeel en leven lang ontwikkelen. Arie Pieter van Wensveen en Marck Bosboom, consultants Lean Improvers, vertellen: ‘KenniS3 is een branche-overschrijdend plan om de ontwikkeling van technisch personeel te vereenvoudigen door kennisdeling te structureren, kennisoverdracht te standaardiseren  en de processen te simplificeren. Samen met een zestal bedrijven uit onder andere de houtindustrie, metaal, machinebouw en scheepsbouw wil Lean Improvers een integrale, gestandaardiseerde methode ontwikkelen om het opleiden van bestaand en nieuw technisch personeel te vereenvoudigen. Resultaat van het project is een branche-onafhankelijk stappenplan voor het opleiden en ontwikkelen van technisch personeel met behulp van gestandaardiseerde instructies voor generieke deelhandelingen. Deze instructies zijn korte lessen van 30 minuten met per les 1 specifiek onderwerp. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de rol van de direct leidinggevende (voorman, productiechef) en de vaardigheden die nodig zijn om een continu lerende organisatie te realiseren.’ Marck voegt toe:  ‘Wij zijn verheugd deze subsidie in ontvangst te mogen nemen en kunnen niet wachten om dit plan verder vorm te geven!’

Voor meer informatie over de subsidie en het project kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer 06-30040925